Política de privacitat

Titularitat

El responsable de la recollida i tractament de les dades és l’Associació ànimaL: som ànima animal, amb NIF G67538744 i adreça al passatge dels Comtes Mir i Borrell 22, 7è A de Mataró (08302). Es tracta d’una associació sense ànim de lucre amb aquests estatuts i dades de contacte, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 26 de maig de 2020 (núm. d’inscripció 67623) i al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Mataró amb data 8 de juny de 2020 (núm. d’inscripció 935).

Sistemes de recollida de dades i ús de les mateixes

Aquesta web recopila informació personal mitjançant els següents sistemes:

  • Formulari de contacte. És un formulari que es posa a disposició de qualsevol persona que vulgui enviar un missatge a l’associació per qualsevol motiu. Les dades facilitades s’empraran únicament per a donar resposta als missatges i, tret d’obligació legal, no seran mai compartides amb ningú.
  • Formulari de sol·licitud d’alta de sòcia / soci. Aquest formulari recull la informació necessària que necessita la junta per a decidir sobre l’acceptació d’una nova sòcia o soci, efectuar la seva alta administrativa i efectuar les comunicacions que siguin estrictament necessàries per a la gestió de l’associació. Es dóna l’opció, en aquest mateix formulari, de que el nou membre rebi missatges sobre notícies i activitats de l’associació als quals es podrà donar de baixa en qualsevol moment.
  • Recollida de signatures. En funció de les diferents campanyes de l’associació poden trobar-se actius formularis de recollida de signatures. Les dades en ells recollides podran ser entregades únicament als organismes especificats a cada formulari amb l’objectiu de donar suport a la sol·licitud que s’efectuï i, tret d’obligació legal, no seran compartides amb ningú més. És possible que ens calgui posar-nos en contacte amb el signant per a confirmar les seves dades.
  • Utilització de cookies. Pots consultar la nostra política de cookies aquí.

Tret d’imperatiu legal, les dades no seran compartides en cap cas amb tercers.

Categoria de les dades i base legal pel tractament

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment, que es pot enretirar en qualsevol moment.

Atesa la naturalesa de la nostra associació, les dades que recollim poden revelar conviccions filosòfiques de caràcter ètic, així que entren dins de la categoria de dades especialment protegides segons l’article 9 del Reglament (UE) 2016/679. Segons l’apartat 2 d) d’aquest article el tractament d’aquest tipus de dades és permès si “el tractament és efectuat, en l’àmbit de les seves activitats legítimes i amb les degudes garanties, per una fundació, una associació o qualsevol altre organisme sense ànim de lucre, amb finalitat política, filosòfica, religiosa o sindical, sempre que el tractament es refereixi exclusivament als membres actuals o antics d’aquests organismes o persones que mantinguin contactes regulars amb ells en relació amb els seus fins i sempre que les dades personals no es comuniquin fora d’ells sense el consentiment dels interessats“, que és el cas de la nostra associació segons es pot consultar en els nostres estatuts.

Sistemes de seguretat implementats

Les mesures de seguretat emprades són les següents:

  • Utilització al nostre web del certificat SSL que xifra l’enviament de les dades al servidor.
  • Allotjament de la nostra pàgina web a un proveïdor de hosting de reconeguda solvència (OVH HISPANO S.L.) que implementa mesures de seguretat adequades per a la protecció de les dades i dona garantia de que aquestes dades es troben sempre en servidors dins de la Unió Europea.
  • Protocol intern de la nostra associació restringint l’accés a les dades únicament a quatre persones i establint el sistema de la seva transmissió interna de forma encriptada.

Terminis de conservació de les dades

Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals establerts per a la seva conservació (2 anys des de l’última confirmació d’interès en cas de persones no sòcies), fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

Exercici dels drets sobre les dades personals

En qualsevol moment pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant-nos mitjançant la pàgina de contacte o bé enviant-nos un correu electrònic a somanimaanimal@gmail.com. A més, tens dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Normativa de referència

La política de privacitat l’hem establert en base a la següent normativa:

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Quarta versió. 7 de setembre de 2021. Versions anteriors aquí.

Totes sentim igual